PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE „DAKAR V BRNĚ“

Tato pravidla soutěže (dále jen "Pravidla") upravují soutěž „DAKAR V BRNĚ“ (dále jen "Soutěž") jako jediný závazný a úplný dokument.

1.Pořadatel

Pořadatel Soutěže je společnost KOENIG Shopping, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 276861 (dále jen "Pořadatel").

 1. Partnerem soutěže je HANZA SPORT Plus, se sídlem Dukelská tř. 57c, Brno, IČ: 27719278

2. Doba platnosti Soutěže

Soutěž probíhá od 6.1.2022 do 31.1.2022 do 19 hodin, dále jen „doba soutěže“. Soutěž se uskuteční výhradně v Nákupním centru Královo Pole, Cimburkova 4, Brno

3. Účastníci

 1. Účastníky mohou být podle Pravidel a podmínek zletilé fyzické svéprávné osoby s adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, které jednají samostatně, nebo jako jako zákonní zástupci nezletilých dětí.
 2. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci nebo partneři Pořadatele nebo obchodní společnosti podílející se na pořádání Soutěže, jejich nejbližší rodinní příslušníci a osoby žijící s nimi ve společné domácnosti.
 3. Nejbližšími rodinnými příslušníky podle bodu se rozumí přímí předkové, potomci, sourozenci, manželé, sourozenci a rodiče manželů a osoby ve vztahu osvojení.

4. Pravidla Soutěže

Soutěž 1 – JÍZDA V SIMULÁTORU

 1. Soutěžící jede měřenou rychlostní zkoušku na počítačovém simulátoru.
 2. Pokud soutěžící dosáhne nejrychlejšího času dne, zapíše jeho čas obsluha simulátoru spolu s kontaktními údaji (jméno, e-mail, telefonní číslo). Soutěžící dává svojí účastí v soutěži souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem kontaktování v případě výhry. 
 3. Soutěžící, který dosáhl nejrychlejšího času dne (tj. do 19:00 provozního dne), získává sixpack nápoje BIG SHOCK!
 4. Soutěžící, který dosáhl nejrychlejšího času týdne (tj. vždy za dny ČT-NE), získává dakarský set trička, batohu a kšiltovky od značky MEATFLY.
 5. Výherce bude kontaktován na základě údajů, které sdělí obsluze simulátoru.
 6. Každý soutěžící má nárok na 1 jízdu za jeden provozní den. Obsluha simulátoru může v případě nižší obsazenosti simulátoru rozhodnout, že soutěžící může jízdu opakovat i víckrát během dne.
 7. Každý soutěžící může za celou dobu konání soutěže získat pouze 1 výhru za nejrychlejší čas dne a 1 výhru za nejrychlejší čas týdne. Při opakování účasti ve hře už není na dosažený čas soutěžícího brán zřetel a nárok na výhru má držitel druhého a případně dalšího nejrychlejšího času dne či týdne.
 8. Simulátor je v provozu ve čtvrtek a v pátek od 16 do 19 hod. a v sobotu a v neděli od 10 do 19 hod. Bez přítomnosti obsluhy je přísně zakázáno do prostoru simulátoru vstupovat, nebo s ním jakkoliv manipulovat.

Soutěž 2 – DAKARSKÝ KVÍZ

 1. Soutěžící si vyzvedne soutěžní kartu v prodejně MEATFLY
 2. Soutěžící odpoví na otázky uvedené na soutěžní kartě zaškrtnutím příslušného políčka.
 3. Odpovědi na otázky lze nalézt v popiscích exponátů výstavy DAKAR V BRNĚ.
 4. Soutěžící vyplní kontaktní údaje a kartu odevzdá na prodejně MEATFLY.
 5. Na základě kompletně vyplněné soutěžní karty vydá personál prodejny MEATFLY soutěžícímu odměnu – plechovku s nápojem BIG SHOCK!
 6. Výherce soutěže bude vylosován 1.2.2022, a poté kontaktován prostřednictvím kontaktu uvedeného v soutěžní kartě.
 7. Pokud je vylosována karta, na které nejsou vyznačeny správné odpovědi, losuje se další karta až do doby, kdy je vylosována karta se všemi správnými odpověďmi. Tato karta je považována za výherní.
 8. Každý soutěžící se může soutěže DAKARSKÝ KVÍZ účastnit pouze jednou za celou dobu trvání soutěže, tj. od 6.1. do 31.1.2022. Při zjištění duplicitní účasti je soutěžící ze soutěže vyloučen. 
 9. Soutěžní karty lze vyzvednout a odevzdat vždy v otevírací době prodejny MEATFLY, tj. denně od 9 do 21 hod.

5. Výhry

Do Soutěže byly vloženy tyto výhry:

Hlavní výhra – DAKARSKÝ KVÍZ:

- tričko, batoh a kšiltovka limitované dakarské kolekce od značky MEATFLY

- karton nápoje BIG SHOCK!

- dárková karta v hodnotě 500 Kč od NC Královo Pole

- dakarský artefakt s věnováním do některého ze závodníků závodu DAKAR 2022

SIMULÁTOR

- nejrychlejší čas každého provozního dne: 6 ks nápoje BIG SHOCK!

- nejrychlejší čas týdne (tj. vždy ČT-NE daného týdne):

- tričko, batoh a kšiltovka limitované dakarské kolekce od značky MEATFLY

- 12 ks balení nápoje BIG SHOCK!

Celkem jsou do Soutěže vloženy 1 hlavní výhra, 12 denních výher a 4 týdenní výhry.

 • Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je ta Pořadatelem stanovená. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.
 • Ze Soutěže budou bez dalšího vyřazeni ti účastníci, jejichž účast v Soutěži bude jakýmkoliv způsobem odporovat podmínkám účasti v Soutěži dle těchto Pravidel.

6. Převzetí cen

 • Výherci budou obratem informováni o své výhře SMS zprávou a to na číslo telefonu, které zadali na hrací kartě nebo u obsluhy simulátoru. Následně se domluví na převzetí výhry osobně v NC Královo Pole.
 • V případě, že výherce nezareaguje na oznámení o výhře nejpozději do 14 dnů, ztrácí výherce nárok na výhru. Ceny, které nebudou doručeny na adresu výherců nebo převzaty z důvodů ležících na straně výherců, zůstávají majetkem Pořadatele.​​​​​​​Pořadatel nenese odpovědnost za případnou změnu telefonního čísla nebo jiných osobních údajů poskytnutých Účastníkem, která mu znemožní Účastníka kontaktovat a zaslat mu cenu.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za případy, kdy si Účastník cenu nepřevezme nebo nemůže převzít. V takových případech Účastník ztrácí na cenu nárok.

7. Osobní údaje

vyplněním soutěžní karty do Soutěže, uděluje soutěžící:

a)    Pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a Nařízením EU č. 2016/679 „GDPR“, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, číslo mobilního telefonu, případně dalších údajů, které v souvislosti se svou účastí v Soutěži Pořadateli poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži a předání výhry v Soutěži, a to na dobu 1 roku. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení účastníka z další účasti v Soutěži, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li odvolání souhlasu doručeno před jejím předáním. Účastník má vedle práva svůj souhlas odvolat i právo požadovat po Pořadateli informaci, jaké osobní údaje účastníka zpracovává, požadovat po Pořadateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů účastníka, vyžádat si u Pořadatele přístup k osobním údajům účastníka a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Pořadateli výmaz osobních údajů účastníka po skončení platnosti uděleného souhlasu, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Pořadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů; a uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.

Vyplněním soutěžní karty do Soutěže projevuje každý účastník souhlas s těmito úplnými pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat

8. Ostatní ustanovení a podmínky

 • Organizátor ani Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher.
 • Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat.
 • Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky Soutěže, včetně změny doby soutěže, či Soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Webové stránce Soutěže dle písmene e).
 • Účastníci Soutěže, kteří nevyhoví podmínkám Soutěže uvedeným v těchto pravidlech, ať již z jakýchkoliv důvodů, budou ze Soutěže bez náhrady vyloučeni.
 • Úplná pravidla Soutěže jsou po celou dobu platnosti Soutěže uveřejněna na stránkách www.krpolenc.cz/soutez . Tato Soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky.

​​​​​​​V Brně dne 3.1. 2022