PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE „Vyhraj LEGO Lamborghini“

Tato pravidla soutěže (dále jen "Pravidla") upravují soutěž „Vyhraj LEGO Lamborghini“ (dále jen "Soutěž") jako jediný závazný a úplný dokument

1. Pořadatel

 • Pořadatel Soutěže je společnost KOENIG Shopping, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 276861 (dále jen "Pořadatel").
 • Organizačním zajištěním Soutěže byla pověřena společnost Squadra Production, s.r.o., se sídlem Praha 4, nám. Prezidenta Masaryka 106, IČ 27614450, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 119016 (dále jen "Organizátor").
 • Partnerem soutěže LEGO TRADING s.r.o., se sídlem Boudníkova 2605/1, Libeň, Praha 8, 180 00, IČ 25093762222.

2. Doba platnosti Soutěže

Soutěž probíhá od středy, 30.6. 2021 do úterý, 31.8. 2021 do 12.00 hodin, dále jen „doba soutěže“. Soutěž se uskuteční výhradně v Nákupním centru Královo pole, Cimburkova 4, Brno.

3. Účastníci

 • Účastníky mohou být podle Pravidel a podmínek zletilé fyzické svéprávné osoby s adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, které jednají jako zákonní zástupci nezletilých dětí.
 • Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci nebo partneři Pořadatele nebo obchodní společnosti podílející se na pořádání Soutěže, jejich nejbližší rodinní příslušníci a osoby žijící s nimi ve společné domácnosti.
 • Nejbližšími rodinnými příslušníky podle bodu se rozumí přímí předkové, potomci, sourozenci, manželé, sourozenci a rodiče manželů a osoby ve vztahu osvojení.

4. Pravidla Soutěže

 • Pro přihlášení do Soutěže musí každý zájemce:
 • získat v nákupním centru Královo pole hrací kartu a tu vyplnit dle pokynů na kartě
 • na kartě je uvedeno 6 políček, která musí účastník soutěže správně vyplnit
 • během doby soutěže v Nákupním centru Královo pole umístěno 6 ks plastových vitrín, ve kterých jsou vystaveny složené modely LEGO Technic s popiskami
 • úkolem účastníků soutěže je, najít všech tyto výstavky a napsat do šesti hracích políček na kartě, jaký model se v boxu nachází
 • po splnění úkolu pak vyplní účastník (jeho zákonný zástupce) osobní údaje: jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo
 • takto vyplněnou hrací kartu odnese ke slosovacímu zařízení, výrazně umístěnému v nákupním centru
 • hrací kartu vhodí do slosovatelného osudí
 • ze všech karet vhozených do osudí v době trvání soutěže, budeme losovat výherce a to takto:
 • V úterý, 31.8. 2021, v 15.00 proběhne losování výher v NC Královo Pole.  Celkem se vylosuje 10 výher – jedna hlavní a děvět výher vedlejších.

5. Výhry, výběr výherců

Do Soutěže byly vloženy tyto výhry:

 • 1x 42115 LEGO Technic  - Lamborghini Sián FKP 37 – hlavní výhra
 •  2x 42099 LEGO Technic – RC Extrémní teréňák 4x4
 •  1x 42114 LEGO Technic – Kloubový dampr Volvo 6x6
 •  1x 42111 LEGO Technic – Domův Dodge Charger
 •  5x 42101 Lego Technic - Bugina

Celkem je do Soutěže vloženo 10 výher do slosování

 • Soutěžit může jeden účastník pouze 1x denně. Pokud bude vylosován či jinak identifikován soutěžící, který se soutěže zúčastnil v jednom dni vícekrát, budou ze soutěže vyloučeny všechny jeho další hrací karty. Případná výhra se dostane v pořadí dalšímu vylosovanému.
 • Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je ta Pořadatelem stanovená. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.
 • Ze Soutěže budou bez dalšího vyřazeni ti účastníci, jejichž účast v Soutěži bude jakýmkoliv způsobem odporovat podmínkám účasti v Soutěži dle těchto Pravidel.

6. Převzetí cen

 • Výherci budou obratem informováni o své výhře SMS zprávou a to na číslo telefonu, které zadali na hrací kartě. Následně se domluví na převzetí výhry osobně v NC Královo Pole. 
 • V případě, že výherce nezareaguje na oznámení o výhře nejpozději do 14 dnů, ztrácí výherce nárok na výhru. Ceny, které nebudou doručeny na adresu výherců nebo převzaty z důvodů ležících na straně výherců, zůstávají majetkem Pořadatele.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za případnou změnu telefonního čísla nebo jiných osobních údajů poskytnutých Účastníkem, která mu znemožní Účastníka kontaktovat a zaslat mu cenu. Pořadatel nenese odpovědnost za případy, kdy si Účastník cenu nepřevezme nebo nemůže převzít. V takových případech Účastník ztrácí na cenu nárok.

7. Osobní údaje

Vyplněním soutěžní karty do Soutěže, uděluje soutěžící:

Pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a Nařízením EU č. 2016/679 „GDPR“, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, číslo mobilního telefonu, případně dalších údajů, které v souvislosti se svou účastí v Soutěži Pořadateli poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži a předání výhry v Soutěži, a to na dobu 1 roku. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem, zejména společností pověřenou organizačním zajištěním této soutěže (Organizátorem soutěže). Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení účastníka z další účasti v Soutěži, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li odvolání souhlasu doručeno před jejím předáním. Účastník má vedle práva svůj souhlas odvolat i právo požadovat po Pořadateli informaci, jaké osobní údaje účastníka zpracovává, požadovat po Pořadateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů účastníka, vyžádat si u Pořadatele přístup k osobním údajům účastníka a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Pořadateli výmaz osobních údajů účastníka po skončení platnosti uděleného souhlasu, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Pořadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů; a uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.

Vyplněním soutěžní karty do Soutěže projevuje každý účastník souhlas s těmito úplnými pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

8. Ostatní ustanovení a podmínky

 • Organizátor ani Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher.
 • Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat.
 • Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky Soutěže, včetně změny doby soutěže, či Soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Webové stránce Soutěže dle písmene e).
 • Účastníci Soutěže, kteří nevyhoví podmínkám Soutěže uvedeným v těchto pravidlech, ať již z jakýchkoliv důvodů, budou ze Soutěže bez náhrady vyloučeni.
 • Úplná pravidla Soutěže jsou po celou dobu platnosti Soutěže uveřejněna na stránkách www.krpolenc.cz/soutez-o-lego. Tato Soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky.

V Praze dne 23.6. 2021

 

 

 

 

 

​​​​​​​