ORGANIZÁTOR A POŘADATEL

Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost KOENIG, s.r.o., se sídlem Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1, IČ: 27405231, DIČ: CZ27405231 (dále jen pořadatel).

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na webových stránkách www.krpolenc.cz/soutez (dále jen „webu“) Nákupního centra Královo Pole (dále jen „centra“), v termínu od 30.6. do 30.8. 2020 12:00. Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky.

Sídlo centra: Cimburkova 4, 612 00 Brno

ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže (dále jen „účastník“) se může stát každá osoba, která současně splňuje následující podmínky:

  1. v době konání soutěže dovrší věk 18 let,
  2. v době konání soutěže má bydliště na území České republiky

c) je fanouškem facebookového profilu NC Královo Pole www.facebook.com/krpolenc

d) správně odpoví ve stanovené lhůtě na soutěžní otázku na webu NC Královo Pole, přičemž každý soutěžící může poslat pouze 1 odpověď.

Soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovně právním, obchodním či obdobném vztahu k pořadateli. To se vztahuje na nájemce, zaměstnance nájemců obchodních jednotek i veškeré zaměstnance nákupního centra.

Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem jakéhokoli produktu pořadatele soutěže.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Na webu centra bude zveřejněna soutěžní otázka. Odpověď na ni musí být zaslána pouze prostřednictvím soutěžního formuláře v termínu konání soutěže. Nárok na výhru mají pouze odpovědi zaslané v požadovaném časovém rozmezí.

VÝHERCI A VÝHRY

Výherci budou vylosování zástupci pořadatele z účastníků, kteří během stanoveného limitu správně odpověděli na soutěžní otázku. Časový interval pro akceptaci příspěvku je do 30. srpna 12:00. Odpovědi zaslané po tomto limitu nebudou do slosování zařazeny.

Slosování proběhne 1.9. 2020 v 16 hodin za přítomnosti 3 členů Správy centra a vylosovány budou celkem 3 výhry – 1 hlavní a 2 vedlejší. Jména výherců budou po skončení soutěže zveřejněna na webu centra a v komentáři pod soutěžním příspěvkem na Facebooku centra pořadatelem soutěže.

Výherci budou následně kontaktováni na email uvedený v soutěžním formuláři o způsobu a termínu pro převzetí výhry. Výhry, které nebudou ve stanoveném rozmezí vyzvednuty z důvodů spočívajících na straně výherců, propadají ve prospěch pořadatele.

Výhru nelze reklamovat. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. V případě, že se výherce nepodaří zkontaktovat emailem, pomocí kterého se do soutěže zaregistroval, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Ta propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Výhru stanovuje pořadatel následujícím způsobem:

1.cena: Zájezd Švýcarsko s CK Periskop v roce 2021 pro 1 osobu + spolucestující druhá osoba může čerpat slevu 5 000 Kč. Ubytování: hotel s polopenzí, doprava autobusem.

2.cena: Voucher na ubytování na 2 noci pro 2 osoby dle vlastního výběru ze CPI Hotels v České republice

3.cena: Poukaz na degustační večeři pro 2 osoby v designovém hotelu Noem Arch

OBECNÁ USTANOVENÍ:

  1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň účastník vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 480/2004 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa. Poskytnuté osobní údaje budou sloužit pro účely vyrozumění o soutěži, podmínkách, výhercích. Jakmile soutěž skončí a nebude důvod data uchovávat, tato budou smazána. Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou využity k jiným účelům, ani poskytnuty třetím osobám s výjimkou případných třetích subjektů, které se budou na zajišťování soutěže podílet (jako např. partneři soutěže). Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů bude ze soutěže vyloučen bez jakékoli náhrady.
  1. Účastník svým zapojením se do soutěže zároveň souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení na webu a Facebooku Centra.
  2. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže účastníky, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví či poruší tato pravidla anebo se dopustí podvodného a nekalého jednání, a to bez nároku na jakoukoliv případnou kompenzaci.
  3. Pořadatel je oprávněn v případě podezření, že soutěžící dosáhl výsledku podvodným jednáním, jej s konečnou platností ze soutěže vyloučit.
  4. V případě, že bude zjištěno, že 1 uživatel soutěžil z více různých emailových adres, budou všechny jeho odpovědi ze soutěže vyloučeny.
  5. Pořadatel neodpovídá za jakékoli technické problémy související zejména s funkčností internetové sítě.
  6. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
  7. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit či upravit pravidla soutěže kdykoli v jejím průběhu.

Brno, 29.6. 2020