Pravidla soutěže

„SUPERSOBOTY “

a

„Soutěž o okamžité ceny“

niecosachysta s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.  C 366480, organizuje na území České republiky marketingovou soutěž s názvem „SUPERSOBOTY v“  probíhající v termínu od 4. -  25.11.2023, a to každou sobotu od 10-18 hodin (dále jen „Soutěž“).

Vyhlašovatel soutěže

Organizátorem a současně vyhlašovatelem Soutěže je společnost niecosachysta s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, IČ:170 94 801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.  C 366480, zastoupená Mgr. Janou Sedlákovou, jednatelkou (dále jen „Organizátor“).

Zadavatelem Soutěže je KOENIG Shopping, s.r.o., se sídlem Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1, IČO: 061 38 829, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 276861 (dále jen „Zadavatel“).

Místo a termín konání soutěže

Soutěž probíhá v prostorách NC Královo Pole, Cimburkova 4, 612 00 Brno, v termínu od 4. -  25.11.2023, a to každou sobotu od 10-18 hodin v označeném soutěžním stánku.

Účastnící soutěže

Účastníkem Soutěže se stává každá fyzická osoba starší 18 let, která splní všechny podmínky těchto Pravidel (dále jen „Účastník“).

Z účasti na Soutěži jsou dle těchto Pravidel vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Organizátorovi nebo Zadavateli, jakož i k osobám s Organizátorem a Zadavatelem personálně a majetkově propojeným včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých. Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude Účastník ze Soutěže vyloučen; to platí obdobně i v případě jiného jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se Pravidly Soutěže nebo se příčí zásadám poctivé soutěže a fair play. V případě, že by jakýkoli Účastník v průběhu trvání Soutěže přestal splňovat podmínky pro účast v Soutěži uvedené v těchto Pravidlech, Organizátor je oprávněn ho ze Soutěže vyloučit (dále jen „Vyloučená osoba“).

V případě, že se výhercem Soutěže stane Vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch Organizátora Soutěže. V případě, že Vyloučená osoba už výhru převzala, je povinna tuto Organizátorovi na základě písemné výzvy Organizátora vrátit, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení takové výzvy. Vyloučená osoba nemá na výhru právní nárok.

Každý Účastník se může Soutěže zúčastnit pouze jedenkrát za soutěžní den, splní-li vedle toho také veškeré podmínky pro účast v dané soutěži určené těmito Pravidly.

V případě, že se Účastník zúčastní Soutěže více než jedenkrát v daném soutěžním dni, bude se za platnou účast považovat pouze první registrace Účastníka v tomto dni.

Účastí v Soutěži každý Účastník bezvýhradně souhlasí se zněním těchto Pravidel Soutěže a zavazuje se je dodržovat.

V případě jakýchkoli sporů či nejasností týkajících se Soutěže, Pravidel Soutěže nebo jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v Soutěži je vždy rozhodující výklad či stanovisko určené Organizátorem Soutěže. Účastníci jsou povinni se takovému výkladu či stanovisku Organizátora podřídit.

Pravidla Soutěže

Soutěže se platně zúčastní ten Účastník, který v termínu konání Soutěže splní následující podmínky účasti v Soutěži:

„Soutěž o okamžité ceny“

1/ Účastník nakoupí v termínu od 4. -  25.11.2023 u některého z prodejců v NC KRÁLOVO nejméně za částku 500,- Kč, vyjma prodejce Hypermarket TESCO (s těmito účtenkami se nelze účastnit této Soutěže), za který obdrží od prodejce účtenku s uvedením útraty v částce nejméně 500,- Kč. S touto účtenkou se Účastník dostaví do označeného soutěžního stánku, který bude k dispozici Účastníkovi každou sobotu od 10-18 hodin v prostorách NC KRÁLOVO POLE po celou dobu konání termínu Soutěže. Na soutěžním stánku bude účtenka zkontrolována pověřenou hosteskou Organizátora a bude-li splňovat veškeré podmínky kladené těmito Pravidly, bude příslušným způsobem označena jako soutěžní účtenka. Tuto označenou účtenku Účastníka není možné opakovaně použít v dílčí soutěži „Soutěž o okamžité ceny“.

2/ V případě, že Účastník splní podmínky dle odstavce 1/ těchto Pravidel, bude mu umožněno vylosovat si maximálně 1 hrací los z losů vystavených na označeném soutěžním stánku, přičemž pro každý soutěžní den je vystaveno 700 kusů unikátních losů. Každý z losů určuje jednu z výher, kterou si Účastník okamžitě převezme.

Pro účely splnění podmínek Soutěže není možné sčítat účtenky.

Jedna osoba může soutěžit 1x denně.

Výherce

Výhercem okamžité ceny je každý Účastník, který splňuje veškeré podmínky dle těchto Pravidel a vylosuje jeden z 4200 kusů losů, kdy každý z těchto losů označuje určitou cenu.

  1. každý soutěžní den je připraveno 700 kusů losů, které jsou unikátní pro každý soutěžní den. 

Poté, co si Účastník vybere příslušný los, nelze jej za žádných okolností vrátit zpět za účelem výměny za jiný kus.

Ceny v Soutěži

Účastníci soutěží o věcné ceny, přičemž jejich seznam pro každý soutěžní den je vždy zveřejněn v soutěžním stánku v NC KRÁLOVO POLE.

Způsob odevzdání ceny

Okamžité ceny budou předány bezprostředně po vylosování losu.

Osobní údaje

Účastí v Soutěži Účastník implicitně dává Organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem spojeným se samotnou soutěží, zejména s vyhlášením soutěže a prezentací tohoto vyhlášení (zejména na Facebookových stránkách Soutěže).

Současně je dána Účastníkovi možnost udělení souhlasu k nakládání s osobními údaji k dalším účelům v tomto znění:

Tímto uděluji společnosti KOENIG Shopping, s.r.o., se sídlem Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1, IČ 06138829, zapsané u Městského soudu v Praze, vložka C 276861, jako správci osobních údajů („správci“)

souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, telefon, PSČ uvedených výše za účelem:

Osobní údaje budou užívány za účelem informování o produktech a službách správců, akcích, soutěžích, odebírání novinek, reklamy, zasílání katalogů, vyhodnocování soutěží, a zasílání výher či zasílání přání k svátkům, narozeninám či jiným událostem. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení. Osobní údaje jsou zpracovávány 3 roky a může na základě jejich zpracování docházet k automatizovanému zpracování či profilování.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně a můžu jej kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správců nebo na e-mailovou adresu info@krpolenc.cz a to i před uplynutím doby, na níž jsem souhlas udělil(a). Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů, v době před odvoláním souhlasu.

Neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na účast soutěžícího v soutěži SUPERSOBOTY.

Více informací o zpracování mých osobních údajů je uvedeno v informačním dokumentu, který je mi k dispozici na webové adrese www.krpolenc.cz. V případě dotazů týkajících se zpracování mých osobních údajů se mohu obrátit na správce osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailové adresy info@krpolenc.cz.

Závěrečná ustanovení

Výherci nejsou povinni výhru přijmout. Výhru nelze vyměnit, nahradit ani směnit za finanční či jinou náhradu. O výherci Soutěže rozhoduje prvek náhody, na výhru není právní nárok a není možno ji vymáhat soudní cestou. Právo na výhru nelze převést na jinou osobu.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit podmínky, resp. pravidla této Soutěže, případně Soutěž přerušit, odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž takovou změnu, přerušení, odložení nebo zrušení Organizátor Soutěže oznámí stejným způsobem, jakým byla tato Pravidla vyhlášena.

Organizátor Soutěže nehradí Účastníkům žádné náklady a škody, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Soutěži či v souvislosti s výhrou v Soutěži. Organizátor neodpovídá za případné vady výher v Soutěži, reklamace výher je vyloučena.

Organizátor není odpovědný za to, pokud se jakékoli osobě nepodařilo nebo tato osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo se jí účastnit v důsledku jakékoli formy technického selhání nebo zahlcení provozu.

Výsledky Soutěže vyhlášené a oznámené Organizátorem Soutěže jsou konečné, bez možnosti podat proti nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout.

Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem veřejného vyhlášení Soutěže. V případě rozdílného znění některých Pravidel Soutěže je vždy rozhodující poslední znění Pravidel uveřejněných na internetové adrese www.krpolenc.cz.

V případě rozporu ustanovení Pravidel a propagačních materiálů týkajících se Soutěže mají přednost příslušná ustanovení těchto Pravidel.

V případě jakýchkoli sporů či nejasností týkajících se Soutěže, pravidel Soutěže nebo jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v Soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko Organizátora Soutěže.

Každý má právo nahlédnout do těchto Pravidel a požádat o jejich kopii. Pořízení kopie Organizátorem může být zpoplatněno. Tato Pravidla jsou k dispozici v sídle Organizátora Soutěže, v soutěžním stánku a internetové adrese www.krpolenc.cz.

V Brně 30. 10. 2023