Platnost od 1.11.2021

Provozovatel nehlídaného parkoviště: KOENIG Shopping, s.r.o.,
  Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1
  IČ: 06138829, DIČ: CZ06138829
   
Správce pověřený provozem parkoviště: ABI Special s.r.o.
  Brandlova 1267/6, 702 00 Ostrava
  IČ: 25978292, DIČ: CZ25978292

 

Obsah:
Část I. - Základní ustanovení
Část II. - Parkování vozidel na parkovišti
Část III. - Poplatek za parkování
Část IV. - Odpovědnost za škodu
Část V. - Bezpečnost provozu parkoviště

Část I.
Základní ustanovení

 1. Tento Provozní řád upravuje parkování vozidel na parkovišti Nákupního centra Královo Pole umístěného jak pod objektem, tak na venkovní ploše před centrem.
 2. Parkoviště v NC Královo Pole je v soukromém vlastnictví. Jeho správu a údržbu zajišťuje Správa Centra a bezpečnostní služba pověřená Správou Centra.
 3. Parkoviště je určeno pro dočasné parkování vozidel návštěvníků NC Královo Pole, a to pouze v otevírací době Centra a pouze pro účely NC Královo Pole.
 4. Všechny osoby jsou povinny při použití parkoviště dodržovat obecně závazné právní předpisy upravující provoz na pozemních komunikacích a dbát pokynů pracovníků bezpečnostní služby. Bezpečnostní služba je oprávněna regulovat dopravu na parkovišti.
 5. Vjezdem do prostoru parkoviště NC Královo Pole uživatel plně akceptuje podmínky uvedené v tomto provozním řádu.
 1. Na parkovišti je instalován kamerový systém čtení SPZ každého přijíždějícího a vyjíždějícího vozidla včetně záznamu jeho příjezdu a výjezdu. Taktéž prostory parkoviště jsou monitorovány kamerovým systémem po celou dobu provozu parkoviště.

Část II.
Parkování vozidel na parkovišti

 1. Provozní doba parkoviště je od 06:00 do 24:00 hodin. Mimo tuto dobu je zakázáno využívání parkoviště.
 2. Parkoviště slouží pro parkování motorových vozidel určených pro přepravu osob s výjimkou autobusů. Parkoviště je rovněž možné užívat pro parkování mopedů, motocyklů, motorových tříkolek.
 3. Parkoviště není určené pro vjezd a parkování vozidel s výškou nejvyšší části vozidla převyšující 2,00 m a vozidel, jejichž celková hmotnost převyšuje 3500 kg.
 4. Parkoviště není určené pro vjezd vozidel s přívěsným vozíkem.
 5. Bezpečnostní služba centra rozhoduje o povolení vjezdu v případě:

· pochybnosti o povaze vozidla

· pochybnosti o celkové hmotnosti a maximálním rozměru vozidla

· pochybnosti o technickém stavu vozidla

· pochybnosti o bezpečnosti vozidla

· pochybnosti o zdravotní způsobilosti řidiče vozidla

· speciálních vozidel a mechanismů (např. odtahová služba, servisní vozidla apod.)

 1. Je zakázáno zastavení a stání na místech mimo míst, vyznačených vodorovným nebo svislým dopravním značením.
 2. Je zakázáno parkovat na stáních vyhrazených pro invalidy – neplatí pro držitele průkazu ZTP.
 3. Je zakázáno parkovat na vyhrazených stáních s označením.
 4. Je zakázáno jakkoliv zasahovat do vybavení a zařízení parkoviště.

10. Odstavené vozidlo musí řidič před opuštění zabezpečit proti samovolnému pohybu.

11. Správa centra si vyhrazuje úpravu přístupu pro držitele předplacených karet vydaných správou NC Královo Pole.

12. Vozidlo ponechané na parkovišti mimo otevírací dobu může být ve spolupráci s městskou nebo státní policií zajištěno nebo odtaženo na náklady majitele vozidla. Vozidlu bude následně znemožněn vjezd do parkoviště.

13. Kontrolu dodržování a plnění Provozního řádu parkoviště provádí bezpečnostní služba centra.

14. V případě mimořádné události je bezpečnostní služba oprávněna zabránit vjezdu i výjezdu jakéhokoliv vozidla.

 1. V případě úrazu je uživatel povinen neprodleně informovat o této skutečnosti bezpečnostní službu.

16. Je zakázáno vyjíždět před uplynutím parkovací doby za účelem zaparkovat zpět na parkovišti z důvodu vyhnutí se placení stanoveného poplatku. V případě tzv. přeparkování je bezpečnostní služba oprávněna požadovat úhradu za dobu obou stání.

 

 

Část III.
Poplatek za parkování

 1. Před vjezdem na parkoviště si řidič vyzvedne z automatu parkovací lístek, který slouží k jednorázovému parkování po dobu pobytu v centru.

Cena parkovného:

Každý den včetně st. svátků a víkendů jsou první 3 hodiny parkování zdarma, každá další započatá hodina stojí 30 Kč.

 1. Po překročení časového limitu je nutné uhradit poplatek v parkovacím automatu, případně prostřednictvím mobilní aplikace MPLA. Automat vydá zpět daný lístek, který umožní výjezd z areálu do 15 min od zaplacení.
 2. Při překročení časového limitu bez zaplacení poplatku v automatu bude při výjezdu z areálu účtován poplatek 30 Kč za každou započatou hodinu parkování.
 3. Při ztrátě parkovacího lístku při výjezdu bude účtován poplatek 1000 Kč.
 4. Zaplacením poplatku se nezakládá nárok uživatele parkoviště na náhradu škody vzniklé při použití parkoviště.
 5. Při špatné funkci automatu použijte informační tlačítko na umístěné pokladně, budete propojeni s dispečinkem správy parkoviště. Případně volejte bezpečnostní službu centra telefon: +420 541 245 864.
 6. Uživatel je povinen parkoviště opustit do 00.30 hodiny. V případě, že tak neučiní, je povinen při výjezdu z parkoviště zaplatit pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den parkování, přičemž není dotčena povinnost platit parkovací poplatek uvedená v bodě 1. Vozidlo parkující v době uzavření parkoviště je evidováno Ostrahou objektu a následně mu bude znemožněn vjezd na parkoviště.

 

Část IV.
Odpovědnost za škodu

 1. Parkoviště je nehlídané.
 2. Provozovatel nezodpovídá uživateli za škodu vzniklou na parkovišti včetně krádeže vozidla nebo jeho části způsobené třetí osobou.
 3. Provozovatel neručí za věci odložené ve vozidle, které se běžně ve vozidle neodkládají. Také neručí za volně odmontovatelné části vozidla.
 4. Provozovatel ručí za všechny škody, které způsobí zaměstnanci provozovatele při svojí pracovní činnosti.
 5. Případné škody a poškození vozidla je zapotřebí hlásit bezpečnostní službě na tel. +420 541 245 864 a kontaktujte Policii ČR.
 6. Případné škody způsobené řidičem na majetku NC Královo Pole, resp. na vybavení parkoviště je uživatel parkoviště povinen hlásit bezpečnostní službě na tel. 420 541 245 864.

Část V.
Bezpečnost provozu parkoviště

V parkovišti je přísně zakázáno:

· ponechávat osoby a zvířata v parkujícím automobilu stejně jako ponechávat volně se pohybující zvířata a děti po ploše parkoviště

· jezdit na kolečkových bruslích, koloběžkách, kolech, skateboardech a podobných prostředcích

· kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm

· používat zábavnou pyrotechniku

· manipulovat s výbušninami a požárně nebezpečnými látkami

· zdržovat se v prostorách parkoviště bez platného parkovacího lístku

· provádět jakékoliv opravy vozidla včetně mytí exteriéru a interiéru (mimo vyhrazený prostor mycího centra)

· umísťovat jakékoliv jiné předměty mimo vozidel

· zanechávat po sobě znečištěné prostory, zanechávat odpadky

· ponechat nastartovaný motor u zaparkovaných vozidel

· pohybovat se po parkovišti v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek

· žebrat a získávat jakéhokoli majetkového prospěchu z nepoctivých zdrojů

· provozovat jakékoliv propagační či výdělečné činnosti (distribuce letáků, ankety, průzkumy, humanitární akce, podomní prodej, dealerské činnosti, provozování hlasitého zpěvu, vystoupení, činnosti politického, shromažďovacího či manifestačního charakteru atp.) bez souhlasu Správy centra

· provozovat cvičné jízdy autoškol

· využívat prostory parkoviště k jakýmkoli jiným účelům, než je parkování vozidel pro účel realizace nákupu zboží a služeb

Uživatel parkoviště je povinen:

 • nahlásit bezpečnostní službě únik ropných látek, či látek ohrožujících bezpečný provoz parkoviště
 • nahlásit nález jakýchkoliv podezřelých předmětů
 • při vyhlášení mimořádného stavu v NC Královo Pole opustit prostory NC Královo Pole nejbližším východem/únikovým východem a zanechat automobil zaparkovaný v parkovacích prostorech. Řidiči se budou shromažďovat v prostoru před centrem v blízkosti výjezdu z parkovacích prostor.

 

Ing. Jaroslava Kovárníková
Center manager NC Královo Pole